Bli medlem

Naturligtvis vill du bli medlem i Arsenal Malmö!

Förmånerna är flera, men framförallt har du grymma rabatter på Drumbar - vår stampub, och 20% på Jacks Sport i Svedala där du kan inhandla och beställa allt ur Arsenals Adidassortiment. Även fina rabatter hos minposter.se med nedan rabattkoder
Arsenalmalmo - ger 35% rabatt på poster
Arsenalmalmoram - ger 15% på ramarna

Du blir enkelt medlem genom att Swisha in medlemsavgiften på nummer 123 514 43 32. Vi vill be er som betalar på detta vis att betala in 3kr extra för att täcka våra utgifter för Swish.
Medlemsavgiften kan också betalas via vårt bankgironummer 5062-9500

Medlemsavgiften är 100kr per person och 250 per familj boendes på samma adress.

Ange namn, adress och e-postadress så att ni kan ta del av vårt nyhetsbrev.

Vi har matchträffar varje tävlingsmatch som TV-sänds. Anmäla görs i våra facebookevent på vår facebooksida eller så mailar ni till info@arsenalmalmo.se

Arsenal Malmös stadgar

Stadgar för ideella föreningen Arsenal FC Supporterförening Malmö

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Arsenal FC Supporterförening Malmö.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen som är religiöst och politiskt obunden har till ändamål att främja intresset för EPL-laget Arsenal FC lokalt i Malmöområdet, samt bidra till social gemenskap.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom olika arrangemang och aktiviteter.

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Malmö kommun i Skåne län.

§ 4 Medlemskap

Medlem är den av styrelsen godkänd person som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

I samband med medlemskap skall grundläggande personuppgifter registreras, i enlighet med PUL och riktlinjer från Datainspektionen.

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han/hon inte heller ansvarar för föreningens skulder.

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter.

Årsmötet utser ordförande och kassör.

Styrelsen utser på konstituerande möte vice ordförande, sekreterare och matchträffsansvarig. Vid förfall inträder suppleant.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

Styrelsen äger ingen rätt till ersättning för sitt arbete.

Skulle dock styrelsemedlem bo utanför mötesort ska reseersättning utgå.

Ordförande sammankallar till styrelsemöte vid behov.

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar.

Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 3 personer är närvarande.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av två ledamöter i förening.

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår skall vara brutet, 1/7 till 30/6 och därmed följa fotbollssäsongen.

Styrelsens årsredovisning skall lämnas till revisorerna senast 1/8.

På skriftlig begäran till styrelsen skall varje enskild medlem få tillgång till föreningens kontoutdrag om så önskas.

Detta material skall göras tillgängligt till medlemmen inom 14 dagar från mottagen begäran.

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor. En suppleant till revisorn väljs på samma årsmöte.

Revisorn ska senast den 15/8 avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före oktober månads utgång. Tid och plats beslutas av styrelsen som skall kalla medlemmar till mötet senast tre veckor före ordinarie årsmöte. Kallelse till årsmöte kan ske genom information på föreningens websida, Facebooksida, eller skriftligen genom E-post.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare

 4. Fråga om mötet har utlysts på korrekt sätt

 5. Fastställande av dagordning

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret

 7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 9. Fastställande av medlemsavgifter

 10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

 11. Val av ordföranden och kassör i föreningen för en tid av 2 år

 12. Val av 1 ledamot och 1 suppleant för en tid av 2 år

 13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av 1 år

 14. Val av revisorer samt suppleant

 15. Val av valberedning, 2 stycken, för en tid av 1 år

 16. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 17. Övriga frågor

§ 11 Motioner till årsmöte

Motioner till årsmötet kan lämnas in under hela året men skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet, för att styrelsen skall kunna ha möjlighet att se över dem.

§ 12 Extra årsmöte

Extra styrelsemöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt, eller när minst 1/5 av medlemmarna kräver det genom en skriftlig begäran till styrelsen.

Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Tid och plats beslutas av styrelsen som skall kalla medlemmar till mötet senast 2 veckor före extra årsmöte.

Kallelse till årsmöte kan ske genom information på föreningens websida, e-mail, eller skriftligen.

§ 13 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem, som har betalt medlemsavgift senast 20 dagar före mötet, en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

.

§ 14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.

§ 16 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnar föreningen.

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen och goda rykte.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss tid av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar.

I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 18 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.